Hizmetler

Hizmetler

Güvenlik Risk Analizi Hizmeti

Risk analiz çalışması ile amacımız;

 • Mevcut tehditleri, zaafiyetleri, riskleri tanımlamak,
 • Mevcut güvenlik programını değerlendirmek,
 • Riskleri aşağıya çekebilmek için tanımlanmış güvenlik zafiyetlerinin ve alınabilecek önlemlerin belirtilmesiyle güvenlik farkındalığı yaratmak,
 • Güvenlik seviyesinin ve mevcut tehdit seviyesinin belirlenmesiyle, işletme yönetimine önerilen iyileştirilme yöntem ve noktalar kapsamında destek olmaktır.

Rapor kapsamımız;

 • Kriminal güdü, yöntem ve amaç kapsamına genel bakış,
 • İşletme güvenlik programını etkileyen faktörler,
 • Daha önce tanımlanmamış tehditler,
 • Mevcut güvenlik programındaki zaafiyetler,
 • Risklerin düşürülmesi için öneriler

Güvenlik, Bilimden Ziyade Bir Sanattır

Tüm kurum ve kuruluşların karşılaşabilecekleri her türlü duruma karşı güvenlik ihtiyaçlarına çözüm olacak tek bir formül henüz bulunabilmiş değildir. İşimizin zorluğu ve maharetimiz, tam da bu noktada ortaya çıkıyor, her müşterinin ihtiyacına uygun çözümü sunmak.

Güvenlik Konsepti Dizaynı

Günümüzde kullanılan birçok entegre güvenlik sistemleri, korunan zaafiyetlerin ve hangi tehditlere karşı korunduğunun bilincinde olmadan dizayn edilmiştir. Tedarikçilerin önerdikleri sistem, kimi zaman müşterisinin ihtiyaçlarına hitap etmemekte, bu nedenle ihtiyacı tam olarak karşılayamayacak niteliktedir, ve çoğu zaman maliyetleri gereğinden daha yüksektir.

Risk Analizine Dayalı Güvenlik Konsepti

Risk analizi sonucu saptanan ihtiyaçlar doğrultusunda güvenlik konseptinin tasarlanması düşük maliyetle yüksek güvenlik seviyesine ulaşmayı mümkün kılar. Güvenlik konsepti, özetle, giriş kontrolleri, araç ve yaya trafiği, çevre kontrolleri, elektronik güvenlik sistemleri ve bunların haberleşeceği diğer sistemler, fiziki engeller, güvenlik insan kaynağı, güvenlik prosedürleri gibi konulara ilişkin planlardan meydana gelir.

Güvenlik konsepti oluşturma safhasında sunduğumuz hizmetler:

 • Güvenlik Sistemi Mühendisliği – Projelendirme
 • Teknik Planlar
 • İhale Kitinin Hazırlanması
 • Optimal Çözümlerin Oluşturulması
 • Çözümlerin Entegrasyonu
 • Tekliflerin İşlenmesi
 • Proje Uygulama Danışmanlığı
 • Satın Alma, Servis-Bakım Sözleşmesi Danışmanlığı
 • Kabul Testleri


Yabancı Çalışan Acil Tahliye Hizmeti

Global şirketlerin bünyesinde hizmet veren yabancı çalışanların ve ailelerinin ülkemizde oluşabilecek kırmızı alarm durumlarında, ülke dışına güvenli bir şekilde çıkarılma hizmetimizdir.

 • Yabancı çalışan listeleri ve bilgi formları
 • Kırmızı kod uygulaması ve tahliye kararı
 • Adresten Koruma görevlileri ve araç ile tahliyeler
 • Toplanma Noktaları
 • Güvenli rota seçimi (Havayolu-Karayolu-Denizyolu)
 • Ekipman ve teçhizat desteği
 • Sınır Geçiş Prosedürleri
 • Anlık Bilgilendirmeler
 • Tahliye Raporlamaları


Güvenlik Denetleme ve Senaryolu Deneme Hizmetleri

Aylık/Yıllık Operasyonel DENETİM Hizmetleri

Ay içerisinde müşteriye verilen taahhütler çerçevesinde habersiz olarak güvenlik sisteminin denetlenmesidir. Gece ve gündüz şartlarında yapılır. Denetimlerde amaç, belirlenen riskler göz önüne alınarak kurulu güvenlik sisteminde aksayan noktaları tespit ederek bu noktaların iyileştirilmesine yönelik öneriler sunmak ve bu doğrultuda çalışmalar yapmaktır.

 • Güvenlik personellerinin caydırıcılık unsurunu ne derece kullandığı
 • Güvenlik personelinin müşteri memnuniyeti
 • Güvenlik personelinin prosedürleri uygulayabilme seviyesi
 • Güvenlik personelinin eğitim seviyesi
 • Güvenlik personelinin kanunlara hâkimiyeti
 • Güvenlik personelinin görev yaptığı alana hâkimiyeti
 • Kullanılan elektronik sistem eksikleri
 • Kullanılan ekipman eksiklikleri
 • Yangın ve toplanma alanlarına yönelik eksiklikler
 • Oluşabilecek risklerin önceden tespiti
 • KPI çalışmalarına ön hazırlık olarak güvenlik personellerinin belirlenen kriterler doğrultusunda performanslarının ölçülerek nümerik olarak raporlanması
 • Bilinçli personel yetiştirerek imaj güvenliğini arttırmak
 • Kuruma katma değer katmak

Rapor sonunda uygulanan puanlama yöntemi güvenlik personelinin o denetim neticesinde göstermiş olduğu performansın matematiksel tabanda nümerik ölçüsüdür. IFAO Master puanlama kriterlerini müşteriye sunar. Ayrıca her ay yapılan denetimlerin sonucu grafik destekli rapor ile yansıtılarak gelişmeler istatiksel olarak takip edilebilir.

Aylık/Yıllık Sistem Testi (DRILL) Çalışmaları

Yıllık veya aylık olarak verilen taahhütler doğrultusunda haberiz olarak yapılır. Belirlenen riskler doğrultusunda işleyen sitemi kırmak ve acil durumu canlı olarak yaşatmaya yöneliktir. Olmayan veya kurumu ilgilendirmeyen bir risk için sistem testi çalışması yapılmaz. Aksayan noktaların tespit edilerek bu alanların iyileştirilmesine yönelik öneriler ve çalışmalar yapılır.

 • Güvenlik personelinin acil durumlarda ne tür refleks verdiği
 • Güvenlik personelinin acil duruma ne kadar hazır olduğu
 • Güvenlik personelinin eğitim seviyesi
 • Sistemin gerçek bir olayda nasıl ve hangi noktalarda aksadığı
 • Kullanılan elektronik sistem eksikleri
 • Kullanılan ekipman eksikleri
 • Güvenlik personelinin gerçek bir olayda verdiği tepkilerin nümerik olarak ölçülmesi ve raporlanması


Seyahat Güvenliği

Müşterilerimizin güvenlik riski taşıyan seyahatlerinde:

 • Güvenli seyahat rota planlama ve eşlik etme
 • Güvenli konaklama seçenekleri (güvenli oteller)
 • Güvenli restoranlar
 • Yerel ve geleneksel bilgiler
 • Kolluk kuvvetleri iletişim
 • Farklı yerel dillerde mihmandarlık
 • Güvenli araç kiralama
 • Acil durumlarda hareket tarzları ve acil tahliye
 • Acil müdahale prosedürleri
 • Panik buton uygulaması


Aylık Güvenlik Değerlendirmeleri ve Raporları

Müşterilerimize lokal/bölgesel asayiş ve terör olayları hakkında genel bilgilendirmeleri ve analizleri içeren aylık güvenlik bülteni hazırlama hizmetimizdir.

Bülten ana başlıkları:

 • Ülkedeki önemli siyasi gelişmeler
 • Terör olayları
 • Teröre karşı operasyonlar
 • Bölgesel/global siyasi gelişmeler ve terör olayları
 • Analiz ve grafikler
 • Genel Risk Haritası


İş Yeri Sürekliliği ve Kriz Yönetim Planı Oluşturulması

Kuruma yönelik potasiyel tehditlerin belirlenerek sınıflandırılması ve gerçekleşmeleri durumunda bu tehditlerin iş operasyonlarına olan etkilerinin değerlendirilerek kuruluşun operasyonel faaliyetlerini, ana paydaşlarının çıkarlarını, itibarlarını, marka ve değer yaratma faaliyetlerini korumaya yönelik bir müdahale kapasitesine sahip olacak kurumsal bir direnç inşaa etme amaçlı bir aksiyon planı oluşturulması ve yönetim sisteminin sürekliliğini ve gerektiğinde yönetim kademesinin tahliye planının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Operasyon Sürekliliği Yönetiminin ilkeleri;

 • Yönetim Kademesini sürekli kılmak
 • Kurumun yönetim faaliyetini sürdürmek
 • Riski hafifletmek
 • Düzenleyici kurum gerekliliklerini yerine getirmek
 • Finansal piyasalardaki istikrarı ve müşterinin güvenini korumak

İş Sürekliliği Yönetiminin kalbinde, sadece acil bir durum sonrasında derhal toparlanma değil aynı zamanda işi, olabilecek en yüksek operasyonel seviyede devam ettirme zorunluluğu bulunmaktadır. Operasyon Sürekliliği & Kriz Yönetimi planının amacı, kurumun acil ve beklenmedik durumlarda düzenleyici kurumlara, personeline, müşterilerine, diğer kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini, prosedürlerini belirlemektir.

Kalabalık Yönetimi

“Kalabalık” günlük yaşantımızın çare bulunmaz bir parçasıdır, ancak güvenli “kalabalık yönetimi” için çözüm var. Kalabalık etkinlikleri organize edenlerin sistematik bir şekilde güvenli kalabalık yönetiminde işlerine yarayacak uygulamalı bir rehber sunmayı hedefliyoruz.

Kalabalık, iç dinamikleri ve hareket tarzıyla büyük yada küçük çok çeşitli zararlara yol açabilir, nitekim geçmiş trajediler bu önermeyi doğrular niteliktedir.

Peki IFAO ne yapar?

 1. Planlama: Etkinliğinizi planlarken önemli kilometre taşlarını belirler.
 2. Risk Değerlendirme: Kalabalığın güvenliğini tehdit teşkil eden tehlikeleri ve riskleri sistematik bir şekilde belirler.
 3. Risk Odaklı Tedbirler: Risk değerlendirme neticesi belirlenen muhtemel tehlikelere en uygun ve uygulanabilir önlemlerle ilgili örnekler sunar.
 4. Acil Durum Senaryoları ve Prosedürleri: Kalabalığın güvenli yönetimine dair çalışmalarında, acil bir durumda uygulanacak prosedürler de göz önünde bulundurulur.
 5. İletişim: Kalabalık yönetiminde iyi iletişimin önemini belirler ve örnekler verir.
 6. Kalabalığın Gözlemlenmesi: Kalabalığın yönetimiyle ilgili uygulanan yöntemleri kalabalığa ve çevreye hissettirmeyecek 

Personel Geçmişi ve Arşiv Araştırması

Personelinizden emin olun…

Müşterilerimizin personel alımında 5 ana başlıkta ilgili personel hakkında araştırma yapmaktayız:

 • Nüfus Cüzdanı
 • Adli sicil belgesi
 • Diploma
 • İkametgah
 • Referans kontrolleri

Sosyal Medya Analizi ve Detaylı Rapor

 • Personelin verdikleri bu bilgilerin değiştirilip değiştirilmediğine dair araştırma yapılarak detaylı rapor sunmaktayız.
 • Ayrıca, sosyal medya hesaplarından detaylı araştırma yaparak müşterimizin kurumsal imajına zarar verecek ya da markaya tehdit unsuru oluşturacak durumları önceden tespit edebilmekteyiz.


Kapsamlı Güvenlik Araştırma Raporu (Özel Araştırma) nedir?

Satın alınacak veya işbirliği yapılacak hedef işletme ile ilgili risklerin, genellikle hukuki veya finansal açıdan değerlendirilmesine yönelik kapsamlı bir değerleme usulüdür. Hukuki açıdan işbirliğinin veya satın almanın iptaline sebep verecek riskler ve görüşlerin var olup olmadığı incelenir.

Bağımsız danışmanlar, iş dünyasının tarafları arasındaki çıkar çatışmalarının önlenmesi ve uzlaşma noktalarının bulunmasında önemli bir role sahiptir.  Bu anlayışın bir parçası olan özenli inceleme ve  değerlendirme süreci işbirliği / yatırım yapılacak şirketin bir “check-up”ı olarak görülmelidir. Verilerin yorumlanabilir kaliteli bilgiye dönüştürülmesi ve bilgi şeffaflığının sağlanması açısından “Özel Araştırma” önem teşkil etmektedir.

Kayıp Önleme Hizmetleri

Perakende Endüstrisi ve Doğal Riskler…

Şirketin büyüklüğüne ve sunulan malların cinsine bakılmaksızın bir perakende mağazadan büyük mağazalar zincirine, düşük fiyatlı ürünlerden mücevher gibi yüksek değerli ürünlere kadar tüm alanlarda, işin doğası gereği içinde barındırdığı ve geniş bir yelpazeye sahip risk çeşitliliğinin varlığı kabullenilmeli ve dikkatli bir biçimde ele alınmalıdır.

Birçok perakende satış ortamı, denetim eksikliği ve kayıp önlemede duyarsızlık nedeniyle çoğunlukla risk altındadır. Suçlular bu durumu, kendilerine yarar sağlamak ve kazanç elde etmek için bir fırsat olarak kullanmaktalar.

Müşteri çekmek adına hızla gelişen ve değişen perakende endüstrisi için suçu ve suçluyu önlemek bir zorunluluk haline gelmiştir.

Ufak kayıplar büyük maliyetlere neden olmakta…

Alt sınırlarını aşmayan ufak meblağlardaki suçlar yüzünden işletmeler, her yıl milyarlarca lira kaybediyor. Kayıpları önlemek ve sorunun üstesinden gelmek için çok yönlü bir yaklaşım, bu duruma yönelik en iyi savunmamızdır.

Perakende endüstrisinin, yönetimi ve çalışanlarıyla birlikte bir “Kayıp Önleme” programı/stratejisi izlemesi artık elzem durumdadır. Artık hepimiz “reaktif” karşısında “proaktif” olmak üzerine yoğunlaşmalı, suç gerçekleşmeden önce ve gerçekleşmesini engellemek adına önleyici tedbirler üzerinde çalışmalıyız.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Süreçleri Hizmeti

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü; gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür.

Bu statünün kazanılabilmesinin şartlarından biri de EMNİYET VE GÜVENLİK KOŞULU‘nu yerine getirmektir. Bu koşulun sağlanabilmesi için başvuru sahibinin;

 • Binalarının, sevkiyat sahalarının ve kargo bölümlerinin sızmaları önleyecek nitelikte olması,
 • Eşyaya ve taşıma araçlarına izinsiz müdahaleleri önleyecek tedbirleri almış olması,
 • Kendi otokontrolünü sağlayabiliyor olması,
 • Birlikte çalıştığı kişi ve kuruluşların nasıl iş yaptıklarını kontrol ediyor olması,
 • Hassas pozisyonlardaki çalışanları hakkında periyodik güvenlik araştırması yapması gerekir.

Zula Eğitimi ile Araçlara ve Tesislere İzinsiz Girişleri Engelleme Eğitimi, işte tam bu noktada gerekli olmaktadır.

Zula Eğitimi – Araçlara ve Tesislere İzinsiz Girişleri Engelleme Eğitimi İçeriği

 • Şüphe nedir?
 • Şüpheli eşyalar nelerdir?
 • Şüpheli olay ve durumlar nelerdir?
 • Zula nedir?
 • Karayolu taşıtlarında potansiyel zula alanları
 • Demiryolu taşıtlarında potansiyel zula alanları
 • Denizyolu taşıtlarında potansiyel zula alanları
 • Havayolu taşıtlarında potansiyel zula alanları
 • Antrepo ve depolarda zulalar
 • Zula alanlarının yapısı,
 • Zula yapımında kullanılan malzemeler
 • Zula alanlarında taşınan eşya çeşitleri
 • Zula alanlarının saklanış şekilleri
 • Zula manipülasyonu
 • Taşıt yetkililerinin şüpheli hareketleri
 • Şüpheli beyanlar, şüpheli evraklar
 • Posta/kargo yoluyla gelen mallar
 • Geçmiş zula deneyimleri


Konteyner ve Değerli Ürün Elektronik Takip Hizmetleri

Kayıpsız teslimat…

Lojistikte esas olan ürünlerin teslim noktasına kayıpsız olarak ulaştırılmasıdır. Fakat günümüzde değerli ürünler, gerek karayolu gerek denizyolu ulaşımında telafisi zor olan kayıplara uğramaktadır.

Bu kayıpları önlemenin yolu teknolojiden geçer. Elektronik kilit sistemlerimiz ile değerli ürünleriniz güvende.

 • 7/24 Gerçek Zamanlı İhlal Alarmları
 • Alarm Merkezi Hizmeti
 • Uçtan Uca Yerel ve Global Operasyonlar
 • İzleme Modül Yazılımı
 • Dış Güç Ünitesine Gerek Kalmaksızın
 • 30 Günlük Şarj Kapasiteleri
 • GSM/GPS/GPRS Desteği


Uzaktan Erişimli Elektronik Kilitli Kasa Hizmeti

Riski minimize edin…

Lojistik sektöründe güvenlik riskleri her geçen gün artmakta ve mobil dağıtım araçlarında bulunan personel ve nakit para, suçluların hedefi olmaktadır. Uzaktan Erişimli Elektronik Kasa sistemleri, hem caydırıcı hem de nakit meblağları güvende tutmak için en iyi yoldur.

 • Geniş Protokol Desteği; IEC 60870-5-101,IEC 60870-5-104,DNP3,MODBUS TCP / RTU
 • Haberleşme Portları; 1 Adet RS232, 1 Adet RS485, 1 Adet USB, 1 Adet 100 Mbit / Ethernet, Entegre GSM Modem
 • Olay tabanlı LOG kayıt
 • 32 Mb log kayıt hafızası
 • IEC 61131-2 uyumlu giriş çıkışlar
 • USB ile diyagram yükleme
 • Uzaktan yükleme ve kayıt çekme özelliği
 • CANBUS tabanlı 1024 noktaya kadar genişleme özelliği
 • Yüksek hassasiyetli gerçek zaman saati
 • Entegre astronomik zamanlama yeteneği
 • Haftalık ve yıllık zamanlama ve takvim
 • -20/+60 derece sıcaklık aralığı


Sevkiyatlarla İlgili Ön Araştırma ve Aksiyon Planları

Lojistik rotasında yer alan kara ve deniz yolu ile ilgili;

 • Sevkiyat öncesi güvenlik analizleri
 • Sevkiyat güvenlik aksiyon planları
 • Güvenli rota belirlemeleri (yollar ve mola noktaları)
 • Sevkiyat ile ilgili genel raporlama.
 • Global operasyonlar (İ̇srail, Azerbaycan, Lübnan, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan, Fas)
 • Değerli mal sevkiyatlarına fiziki güvenlik ve eskort
 • Kayıplar ve suistimaller ile ilgili araştırmalar
 • Türkçe/İngilizce raporlamalar


VIP Koruma Hizmetleri

Kaygılar arttığında şans, hazırlıklı beyinlerden yanadır

VIP koruma ekiplerimiz; uzun yıllar bu alanda tecrübe sahibi, eğitimli, çoğu emniyet veya askeri geçmişe sahip uzmanlardan oluşmaktadır.

 • Hayalet Koruma (Ghost Protection)
 • Silahlı ve silahsız yakın koruma ekipleri
 • İngilizce ve Almanca lisanlarına hakim ekip liderleri
 • Uluslararası standartlarda hizmet ve raporlama
 • Öncü çalışma raporlaması
 • Tam donanımlı uzman personel
 • Zırhlı VIP araçlar
 • Yat ve özel uçak güvenliği
 • Vip araçlar ve güvenlik eğitimli sürücüler
 • Panik butonları ile 7/24 acil durum bildirimi


Etkinlik Güvenliği Hizmetleri

Huzur ve güven içinde…

Etkinlik güvenliği hizmetleri kapsamında, kanuni gereklilikleri yerine getirerek etkinlik öncesinde, esnasında ve sonrasında güvenli bir organizasyon için her türlü güvenlik önlemlerini almaktayız.

Mevcut fiziki ve elektronik güvenlik tedbirlerinin incelenmesini müteakip;

 • Giriş-Çıkış Kapıları Belirleme
 • Otoparklar (Organizasyon, Delegasyon, VIP, Protokol, Basın, Seyirci)
 • Yönlendirme Levhaları
 • Bariyer Düzenleme (Giriş-çıkış Noktaları, Yaya Yolları)
 • Tahliye Rotaları (Acil Durum planlama)
 • Vaziyet Planı
 • Akreditasyon Alanları
 • Erişim Yetkilendirme (Akreditasyon Kartı, Bileklik Uygulamaları)
 • Loca Uygulamaları
 • Özel Ekip Uygulamaları (Yakın Koruma, Sahne Önü vb.)
 • Kriz Merkezi Oluşumu (Kolluk, Zabıta, İtfaiye, Sağlık, İşletme)
 • Koordinasyon Merkezi Oluşumu (İşletme Teknik Ekip)
 • Uygun personel ve kıyafet seçimi
 • Kolluk kuvvetleri ile koordinasyon
 • Planlama ve etkinlik güvenlik hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.

BEDEN KİTLE İNDEKSİ HESAPLAMA

= 00.0